Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Thư mời và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

  06/06/2022

1. Thư mời và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 :

https://drive.google.com/file/d/1GYdgD3qrIrHVXjbJRMHdj6sW_b2KOVBh/view?usp=sharing

2. Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 :

https://drive.google.com/file/d/1q_9bIuZriHcVWI7QC-5al3iErHWTOfxo/view?usp=sharing

3. Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 :

https://drive.google.com/file/d/1yqwCQnTVGudH7iHp5sFHvn7fbCguqri3/view?usp=sharing

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả