Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 và các tài liệu kèm theo

  28/06/2022

Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 và các tài liệu kèm theo :

- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ, quyết định bổ nhiệm cán bộ :

https://drive.google.com/file/d/10HtxGmrrB2NpeBfGHVLdadMRtjZG91Iv/view?usp=sharing

- Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 :

https://drive.google.com/file/d/1ite3t3eVGF6ekwnZjatFLh3v-himvpJr/view?usp=sharing

- Báo cáo của Ban kiểm soát :

https://drive.google.com/file/d/1GJqspB89_weZe3OCNc9jiqvhBvK4ekDZ/view?usp=sharing

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả