Danh mục sản phẩm
Bài viết xem nhiều

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

  03/06/2021

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 :

https://drive.google.com/file/d/1QoDisGj7HLvQFBfw7zaWPT626dZxaUZ8/view?usp=sharing

Dự thảo Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty :

https://drive.google.com/file/d/1zigoFTFPJPXwGQCTS_1qFDggnHLMHyNw/view?usp=sharing

Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ Công ty :

https://drive.google.com/file/d/1COhGGUzGvpxrnG7y161HyXvgOtgtqbLQ/view?usp=sharing

Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty :

https://drive.google.com/file/d/1KhBT17iyMVkYIYSWwFI8dLAA5lxCW2Ln/view?usp=sharing

Dự thảo quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty :

https://drive.google.com/file/d/1lXRJV12b1fu2OV6TA1lTv_trtLU7NOZ4/view?usp=sharing

Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

https://drive.google.com/file/d/1El8HzzUiXEh2sFS4Q1ozmZ4ymbbLqdQs/view?usp=sharing

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả